ستورى 👆🏻 😱🔥tu_ch_revi photo, pictures, screen, images

فوللوبكه ئه گه ر په شێمان بوى فولوا خو ژيبه😌 ئه زم رێفیێ سـه ربه رداى 😝 دێ انستاگرامى ب كه نياته هـه ژينم😌😁 دێ هـنده ك اخڤتنا ئينم خو زكيته درينم😹💔

http://zaxo.zakho.iraq/

3881 posts 105479 followers 16 following

ستورى 👆🏻 😱🔥

@ashtoo.gulli بابووو ئووووو


22

ستورى 👆🏻 😱🔥

جماعه ت كيش نه وعئ كئكا ژ خورا خوشتره كا زيره ك خو دياركن admen@ashtoo


97

ستورى 👆🏻 😱🔥

😱😂😂


31

ستورى 👆🏻 😱🔥

جه ند وئنه ك جانه @ashtoo.gulli


35

ستورى 👆🏻 😱🔥

ماموستا جون هاته #اربيل دي خوله كي فه كه ت 🔞 کی دی به شدار بيت #تاگ بکه . ادمين گريزماااان


123

ستورى 👆🏻 😱🔥

Me and 🔞 @miakhalifa 😂. #TAG YOUR FRIEND . . ADMIN@grizman.kurdi


24

ستورى 👆🏻 😱🔥

جه ژناوه پیروز.... دگه ل ده نگی امبرااااااااااااااااااااااااااااااااااااتورييييي هونه ری کووووووووردي #عبدالقهاااااااااااااااااااارررررررر زاخوي. . ادمين #گريزمااااااان @grizman.kurdi


24

ستورى 👆🏻 😱🔥

😂😂


95

ستورى 👆🏻 😱🔥

🔞🔞#دوماهيکئ به ژنا فی که سی ژي هاته ديتن😂😂😂😂. کابوي وي يي جانه🔞😂 . . ادمين گريزماااان. #dolar


51

ستورى 👆🏻 😱🔥

#گوشا گوتنين نافداران. بوکه يف خوشی . . ادمين گريزماااان .


76

ستورى 👆🏻 😱🔥

د روژا عاشورایی دا فی که سی خوکربي ژن و چوبي ناف ژنکا پاشی هاته گرتن . . ادمين گريزماااان


97

ستورى 👆🏻 😱🔥

#فان سوتيا هه تكا خوبر هاتبى دكوت سلاف تو ژنکى و هه رمن گوتى از زلامم دوماهيي از عاجز کرم..من قه مه لی ئيناده ر😂 از بلوك كرم . . ادمين گريزماااان @grizman.kurdi


34